หนังสือขายดี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

moe_banner
obec_banner
vec_banner
opec_banner
bangkok_banner

 


 

          


ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่จาก พวก. ประจำภาคเรียนที่ 1-2/2556 (ปวช.)

 

หนังสือใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
XE000100 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (อ.นพรัตน์ ต.เจริญสุขดี) new02

XR000600 การใช้เครื่องคำนวณ (อ.สมพร เล่ห์เหลี่ยม) new02

R114600 (2701-1001) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อ.รังสิมา มั่นใจอารย์) new02

R320500 (2201-2106) การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (อ.พรหมินทร์ สิทธิพรพรหม) new02

R320400 (2201-2418) เทคโนโลยีสำนักงาน (อ.ศิวัช กาญจนชุม/อ.วิชาญ หงษ์บิน) new02

R110100 (2201-1002) การบัญชีเบื้องต้น 1 (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม) new02

RT320300 (2201-2205) การโฆษณา (อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม) new02

RT220100 (2201-2102) การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.พรหมินทร์ สิทธิพรพรหม) new02

RE1046 (2000-1603) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ.ผุสดี พฤกษะวัน/อ.บุญสม ครึกครืน) new02

R320100 (2201-2104) การบัญชีเช่าซื้อและการซื้อขายผ่อนชำระ (อ.พรหมินทร์ สิทธิพรพรหม) new02

R320200 (2201-2417) ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ (อ.ศิวัช กาญจนชุม/อ.วิชาญ หงษ์บิน) new02

R320600 (2701-2117, 2402-1005, 2403-2311) งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (อ.อัญชลี และคณะ) new02

R2210000 (2201-2407) โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ (อ.ศิวัช กาณจนชุม) new02

 

 

หนังสือปรับปรุง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

RE111320 (2201-2106) การบัญชีเบื้องต้น 1 (อ.วิไล นครสุวรรณ)
RE111630 (2001-0001) คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (อ.ศิวัช กาญจนชุม/อ.วิชาญ หงษ์บิน)
E223010 (2102-2105) คณิตศาสตร์เครื่องกล (อ.สุเมธ ธารจินวงศ์)
RT221420 (2201-2101) การบัญชีตั๋วเงิน (อ.วิไล นครสุวรรณ)
RE103730 (2000-1302) ภูมิเศรษฐศาสตร์ (อ.โนรี เทพมณฑา/อ.มาลินี สวยค้าข้าว)
R114510 (2201-1003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ และคณะ)

RT223620 (2201-2208) การส่งเสริมการขาย (อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม)

RT221550 (2201-2102) การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.วิไล นครสุวรรณ)

R327710 (2201-2413) การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ (อ.อร่าม ตันติโสภณวนิช)

R114330 (2201-1021) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (อ.วีระ โลจายะ และคณะ)

RE206310 (2000-1222) การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (อ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล)

R112110 (2201-1003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.สวัสดิ์ พุ่มภักดี)

RE104420 (2000-1520) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (อ.วินัย เจริญสุข และคณะ)

R326410 (2201-2316) การพัฒนาบุคคลิกภาพ (อ.ผุสดี พฤกษะวัน)

R322330 (2201-2107) การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ (อ.นงเยาว์ กาญจนภูมิ)

R322620 (2201-2110) การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ (อ.รัชดาภรณ์ เลิศสุขสิทธิ์)

E3214910 (2104-2225) โทรคมนาคมเบื้องต้น (อ.ณรงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา)

E2210620 (2104-2110) เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 (อ.สมเกียรติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

R323710 (2201-2209) การประกันภัย (อ.อนุพนธ์ ทองใหม่/อ.ไพฑูรย์ กำลังดี)

RE102710 (2000-1102) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (อ.อนุจิตร จอนจำรัส)
RE203830 (2000-1106) การดำรงชาติไทย (อ.สมศรี ช่องชนิล มัชฌเศรษฐ์)
RE205210 (2000-1421) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ.วินัย เจริญสุข)

RE104210 (2000-1520) คณิตสาสตร์ประยุกต์ 2 (อ.สุพิศา เขียวสีม่วง)

RE204610 (2000-1602) ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต (อ.ลาภวารินทร์ บริสุทธิ์ธรรม)

RE112110 (2001-0007) ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (อ.อำพล นววงศ์เสถียร)

R329010 (2201-1019) มารยาทและการสมาคม (อ.สามารถ มีศรี)

R329230 (2201-2104) การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (อ.กัณทิมา สุธีดวงสมร)

R111430 (3200-0003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.วิไล นครสุวรรณ)

R323520 (2201-2207) การหาข้อมูลทางการตลาด (อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม)

R324110 (2201-2213) การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (อ.วรนุช ชนะเพียร/อ.อนุพนธ์ ทองใหม่)

R327920 (2201-2415) ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (อ.อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย)

R328110 (2201-2406) การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (อ.สุรพล ชวินคณวัชร์)

E2212710 (2104-2203) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (อ.อภิรัฐ มีทรัพย์/อ.สมพิศ ปล้องสวย)

RE205810 (2000-1106) ศิลปะการพูด (อ.วัชรี เกิดคำ)
RE1036/3 (2000-1301) วิถีธรรมวิถีไทย (อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์)
RE2039/1 (2000-1401) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อ.อาภรณ์ ล้อสังวาลย์)
RE204010 (2000-1421) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ.ปทุมวดี ศรีสว่าง)

RE1043/1 (2000-1501) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (อ.วินัย เจริญสุข/คณะ)
RE104510 (2000-1612) เพศศึกษา (อ.อัญชลี แสงกฤษเพ็ชร)
RE1122/2 (2001-0008) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (อ.วิสูตร พึ่งชื่น)
R1123/2 (2200-1001) ธุรกิจทั่วไป (อ.ศิวลี ดิลกหัตถการ/อ.จันทิมา บุญพยุง)
E1122/1 (2100-1005) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (อ.ยุทธนา แสนกันคำ)
E1124/2 (2100-1007) งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (อ.วิโรจน์ สุวรรณรัตน์)
R1124/2 (2201-1001) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word 2007) (อ.วิไล นครสุวรรณ)
R1120/1 (2201-1002) บัญชีเบื้องต้น 1 (อ.สวัสดิ์ พุ่มภักดี)
R1126/2 (2201-1004) การขาย 1 (อ.นภัสภร วรนิธิปรีชา)
R243120 (2201-1018) เอกสารธุรกิจ (อ.ศิวลี ดิลกหัตถการ/อ.จันทิมา บุญพยุง)
R3262/1 (2201-1019) มารยาทและการสมาคม (อ.ผุสดี พฤกษะวัน)
R3228/1 (2201-2105) ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (อ.กัณทิมา สุธีดวงสมร)
RT3298/2 (2201-2113) การบัญชีสินค้า (อ.พรหมินทร์ สิทธิพรพรหม)
R3297/2 (2201-2114) การบัญชีอุตสาหกรรม (อ.วิไล นครสุวรรณ)
R2232/1 (2201-2204) การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.รังสิมา มั่นใจอารย์)
R2297/1 (2201-2215) การบรรจุภัณฑ์ (อ.เบญจา หวังปัญญา)
R3267/1 (2201-2403) จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (อ.สายฝน สาระผล)
R2298/1 (2201-2405) การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (Access 2007) (อ.สุรพล (สีห์ศักดิ์) ชวินคณวัชร์)
R3272/2 (2201-2408) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (InDesign 5) (อ.ศิวัช กาญจนชุม/คณะ)
R3273/1 (2201-2409) การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วนิดา สกุลเจริญไพโรจน์)
R2275/1 (2201-2411) การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาปาสคาล) (อ.จงกล จันทร์เรือง)

R3276/1 (2201-2412) การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัตการ GUI (Visual Basic 6) (อ.ศิวัช กาญจนชุม)
R3278/2 (2201-2414) การสร้างเว็บเพจ (Dreamweaver 8) (อ.ศิวัช กาญจนชุม)
R2280/2 (2201-2416) ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (อ.โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์)
R3283/1 (2201-2419) การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ (Photoshop CS5) (อ.ศิวัช กาญจนชุม/อ.วิชาญ หงษ์บิน)
E3224/2 (2101-2116) งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จรูญ ทองนอก)
E1298/2 (2104-2101) เขียนแบบไฟฟ้า (อ.สุเมธา พุ่มระย้า)
E1254/1 (2104-2102) วงจรไฟฟ้า 1 (อ.มนตรี เชิญทอง/อ.คเชนท์ ไพรพฤกษ์)
E22100/2 (2101-2104) เครื่องวัดไฟฟ้า (อ.ปราโมทย์ ฤกษ์มงคล)
E32110/2 (2104-2114) การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (อ.ชาญยุทธ์ นุชนงค์)
E32118/1 (2104-2122) งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (อ.สมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์)
E22125/1 (2104-2201) เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.พฤทธิ์ ศรีสกุล/อ.ชิติพัทธ์ รางสาด)
E32135/1 (2104-2211) เครื่องรับโทรทัศน์ (อ.ศักดิ์ ศศิกุลกมล)
E32136/1 (2104-2213) ระบบภาพ (อ.วิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน)

 

รายการหนังสือปรับราคา ภาคเรียนที่ 1-2/2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

R2296 (2201-2414) การสร้างเว็บเพจ (ภาษา HTML) (อ.มงคล แสงอรุณ/อ.ราชัย ทองกระจ่าง)
R2450 (2201-2833) ภาษาจีน 3 (อ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์)

 
บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
875, 877 ซ.อ่อนนุช10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2311-0981-4 โทรสาร. 0-2311-5837
อีเมล contact@pattanawichakarn.com

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

 
bahcelievler escort