หนังสือขายดี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

moe_banner
obec_banner
vec_banner
opec_banner
bangkok_banner

 


 

          


รายการหนังสือเรียน ปวส. หลักสูตร 57 PDF Print E-mail
Written by pattana   
Wednesday, 04 March 2015 10:05

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2557

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาไทย

 

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101) new02

การเขียนเชิงวิชาชีพ (3000-1102) new02

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน (3000-1103) 

การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ (3000-1104) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201) new02

ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (3000-1203)new02

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (3000-1205) new02

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206) new02

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207) new02

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (3000-1208)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (3000-1209) new02

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (3000-1210) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305) new02

การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (3000-1312) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต(3000-1313)  

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (3000-1314) 

การวิจัยเบื้องต้น (3000-1317) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (3000-1305) 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (3000-1312)

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (3000-1313) 

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1314) new02 

แคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1317) 

สถิติและการวางแผนการทดลอง (3000-1408) new02

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501) new02

เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1502) 

มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 

ภูมิฐานถิ่นไทย (3000-1504)

การเมืองการปกครองไทย (3000-1505) new02

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (3000-1601) new02

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (3000-1607) 

พลศึกษาเพื่องานอาชีพ (3000-1608) 

ลีลาศเพื่อการสมาคม ปรับจากเล่มเดิม (3000-1609) 

คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน (3000-1610) 

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ม.6)


หลักการบัญชีเบื้องต้น (3200-0001) new02

หลักการขาย (3200-0002) new02

การเป็นผู้ประกอบการ (3200-0003) new02

หลักการบัญชีเบื้องต้น (3200-0004) new02

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (3200-0005) new02

การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด (3200-0006) new02

การค้าปลีกและการค้าส่ง (3200-0007) new02 

เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร (3200-0008) 

งานสารบรรณ (3200-0009) 

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (3200-0010) new02

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (3200-0011)

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (3001-1001) new02

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001) new02

หลักเศรษฐศาสตร์ ปรับจากเล่มเดิม (3200-1001) new02

หลักการจัดการ (3200-1002) new02

หลักการตลาด (3200-1003) new02


กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการบัญชี

 

การบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) new02

การบัญชีชั้นกลาง 2 (3201-2002) 

การบัญชีต้นทุน 1 (3201-2003) new02

การบัญชีต้นทุน 2 (3201-2004) new02

การบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005) 

การบัญชีชั้นสูง 2 (3201-2006) 

การบัญชีภาษีอากร (3201-2007) new02

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการบัญชี

 

ระบบบัญชี (3201-2101) new02

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3201-2102) new02

การควบคุมและตรวจสอบภายใน (3201-2103) new02

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3201-2104) new02

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (3201-2105) new02

การสอบบัญชี (3201-2106) new02

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี (3201-2107) 

การภาษีอากร (3201-2108) new02

การบัญชีการเงิน (3201-2109) new02

การบัญชีบริหาร (3201-2110) new02

การบัญชีเพื่อการจัดการ (3201-2111) new02

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (3201-2112) new02

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการตลาด

 

การจัดการขาย (3202-2001) new02

พฤติกรรมผู้บริโภค (3202-2002) new02

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202-2003) new02

การสื่อสารการตลาด (3202-2004) new02

การวิจัยการตลาด (3202-2005) new02

กลยุทธ์การตลาด (3202-2006) new02

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน (3202-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการตลาด


การบริหารธุรกิจขนาดย่อม(3202-2101) 

การตลาดบริการ (3202-2102) 

สัมมนาการตลาด (3202-2105) new02

การนำเข้าและการส่งออก (3202-2104) 

การส่งเสริมการตลาด (ทวิภาคี) (3203-5104) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาเลขานุการ

 

เลขานุการบริหาร (3203-2001) 

การใช้โปรแกรมชุดสำนักงานในงานเลขานุการ (3203-2002)

เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (3203-2003)

 การจัดการเอกสาร (3203-2004) 

การจัดการสำนักงาน (3203-2005) 

การจัดฝึกอบรม (3203-2006) 

การสื่อสารธุรกิจ (3203-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเลขานุการ


เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (3203-2101) 

เทคนิคการพิมพ์ประยุกต์ (3203-2102) 

การผลิตเอกสาร (3203-2103) 

ชวเลขเพื่องานอาชีพ (3203-2105) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ (3204-2001) new02

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (3204-2002) 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204-2003) new02

ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) new02

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (3204-2005) new02

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204-2006) new02

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3204-2007) new02

 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (3204-2101) new02

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (3204-2102)

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม (3204-2103) 

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย (3204-2104) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3204-2105) new02

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ (3204-2106) 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี (3204-2112) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาเลือกเสรี

  

กฎหมายธุรกิจ (3200-9001) new02

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (3202-9001) 

การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (3202-9002) 

การตลาดสินค้าเกษตรกรรม (3202-9003) 

เทคนิคการนำเสนอ (3202-9005)

การบริหารการจัดซื้อ (3202-9006) 

การตลาดทางตรง (3202-9007) 

การบริหารธุรกิจขายตรง (3202-9008)

การบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง (3202-9009) 

Last Updated on Monday, 31 October 2016 02:06
 
บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
875, 877 ซ.อ่อนนุช10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2311-0981-4 โทรสาร. 0-2311-5837
อีเมล [email protected]

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

 
bahcelievler escort